Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

  • θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
  • αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
  • υδροηλεκτρικά φράγματα
  • ανεμογεννήτριες
  • γεωθερμικές εγκαταστάσεις
  • συναφή έργα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός Σπουδών

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 Το Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» στο Τ.Π.Μ. στοχεύει στην εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενεργειακών υποδομών, μέσω της προσομοίωσης σύνθετων συστημάτων. 

Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.