Το Πρόγραμμα

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Οι 60 πιστωτικές μονάδες αποκτώνται έπειτα από παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα στο Α και Β εξάμηνο σπουδών. 

Οι υπόλοιπες 30 πιστωτικές μονάδες του Γ εξαμήνου αποκτώνται είτε με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), είτε με συνδυασμό εκπόνησης ειδικών επιστημονικών θεμάτων (Ε.Ε.Θ) και παρακολούθησης/εξέτασης μαθημάτων. Το πλήθος και τα αντικείμενα των Ε.Ε.Θ. και των μαθημάτων, αποφασίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση Τμήματος. Η εκπόνηση Ε.Ε.Θ. προϋποθέτει την παρακολούθηση σεμιναριακών διαλέξεων διάρκειας 2-4 εβδομάδων και την εκπόνηση εργασίας ή τη συγγραφή άρθρου στο σχετικό αντικείμενο. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που οργανώνει το Π.Μ.Σ.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Είναι δυνατόν κάποια μαθήματα να προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματική Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.:

Χειμερινό εξάμηνο
 1. Τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμού έργων Πολιτικού Μηχανικού έναντι γεωκινδύνων 
 2. Επιστήμη δεδομένων και πρόβλεψη φυσικών καταστροφών 
 3. Προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές 
 4. Μετεωρολογία-Υδρομετεωρολογία, Μετεωρολογικοί κίνδυνοι και Περιβαλλοντικές Αλλαγές 
 5. Προσομοίωση Πλημμυρών και Αντιπλημμυρικά Έργα 
 6. Σχεδιασμός θαλάσσιων κατασκευών έναντι ακραίων φορτίσεων ή υπέρβασης μεγεθών 
Εαρινό εξάμηνο
 1. Διακινδύνευση, τρωτότητα και ανθεκτικότητα έργων Πολιτικού Μηχανικού σε φυσικούς κινδύνους 
 2. Ανθεκτικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός 
 3. Προηγμένα δομικά υλικά για βιώσιμες κατασκευές 
 4. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός κατασκευών έναντι πυρκαγιάς 
 5. Φυσικές Καταστροφές και Διαχείριση Υδάτων και Υδατικών Πόρων 
 6. Διαχείριση και Πρόγνωση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων 

Η απόκτηση των 30 πιστωτικών μονάδων του Γ εξαμήνου επιτυγχάνεται, είτε με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), είτε με συνδυασμό εκπόνησης ειδικών επιστημονικών θεμάτων (Ε.Ε.Θ) και παρακολούθησης/εξέτασης μαθημάτων.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η Μ.Δ.Ε. έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα, σε θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα του Προγράμματος, την οποία και υποστηρίζει δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (1 επιβλέπων και 2 μέλη ΔΕΠ) που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντού του Π.Μ.Σ.. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 • Στο τέλος του Β εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η αίτηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή.
 • Οι αιτήσεις των φοιτητών εγκρίνονται από τη Συνέλευση Τμήματος, η οποία ορίζει τις Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές.
 • Η Μ.Δ.Ε. δύναται να παρουσιαστεί/εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο του Γ εξαμήνου και όχι νωρίτερα από διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης.
 • Ο επιβλέπων μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ. Μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή επιστήμονες που απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι στο οικείο Τμήμα ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν.4009/2011, μπορούν να είναι συνεπιβλέποντες.
 • Η γλώσσα συγγραφής της Μ.Δ.Ε. είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά.
 • Οδηγίες συγγραφής Μ.Δ.Ε.

Η απόκτηση των 30 πιστωτικών μονάδων του Γ εξαμήνου επιτυγχάνεται, είτε με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), είτε με συνδυασμό εκπόνησης ειδικών επιστημονικών θεμάτων (Ε.Ε.Θ) και παρακολούθησης/εξέτασης μαθημάτων.

 

Ειδικά Επιστημονικά Θέματα

Τα Ειδικά Επιστημονικά Θέματα (Ε.Ε.Θ.) έχουν υπολογιστικό, ερευνητικό η θεωρητικό χαρακτήρα σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ..

 • Κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Σ.Ε. ανακοινώνει τις θεματικές περιοχές εμβάθυνσης των Ε.Ε.Θ., που θα είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε Ε.Ε.Θ., τους υπεύθυνους καθηγητές, καθώς και το είδος παραδοτέου που απαιτείται.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν Ε.Ε.Θ., που αντιστοιχούν σε 15 ECTS και πραγματοποιούν δήλωση στη γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Οι δηλώσεις των φοιτητών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Η γλώσσα συγγραφής των Ε.Ε.Θ. μπορεί να είναι η ελληνική ή αγγλική.
 • Η αξιολόγηση των Ε.Ε.Θ., πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο καθηγητή.
 • Ως βαθμός των Ε.Ε.Θ., ορίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα διαφορετικά Ε.Ε.Θ.. Τα Ε.Ε.Θ., βαθμολογούνται με βαθμό από 0-10 με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Σε περίπτωση που ο βαθμός σε ένα (ή περισσότερα) Ε.Ε.Θ. είναι μη προβιβάσιμος, καθορίζεται νέα ημερομηνία αξιολόγησης.
 • Τα Ε.Ε.Θ. ελέγχονται υποχρεωτικά από την ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος.