Πληροφορίες για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (grad-civ@uth.gr) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση 
2. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου (απαιτείται βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6.5/10) ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι τα υποβληθέντα πιστοποιητικά είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και θα΄έιναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν. 
6. Βιογραφικό σημείωμα 

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δώδεκα (12) φοιτητές. Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. με λιγότερους φοιτητές είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζεται στους εικοσιπέντε (25).

Κριτήρια επιλογής

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. είναι:

  • γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος τουλάχιστον ίσος με 6.50 (δηλαδή τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”), και
  • αποδεδειγμένη με βάση έγκυρο πτυχίο “Καλή Γνώση” της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος και συγκροτείται έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στη συνολική βαθμολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην τελικά βαθμολογία:

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη

βαθμολογία “Λίαν Καλώς”

50%
2Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια5%
3Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών5%
4Συναφής επαγγελματική εμπειρία10%
5Συνέντευξη30%
 ΣΥΝΟΛΟ100%

Διιαδικασία επιλογής

Κάθε χρόνο δημοσιοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση περιλαμβάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων, το χρονικό διάστημα υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, οι επιλέξιμες κατηγορίες πτυχιούχων, και ο κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον τύπο, στην ιστοσελίδα του τμήματος και κοινοποιείται σε φορείς, οργανισμούς και διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Το Πρόγραμμα ξεκινάει το χειμερινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η γραμματεία του Π.Μ.Σ., συγκεντρώνει τις αιτήσεις και το συνοδευτικό υλικό και τα προωθεί στην Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Κατ’ αρχήν επιλέγονται οι πρώτοι 25 φοιτητές του καταλόγου που δημιουργείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις βαθμολογίες των προηγούμενων παραγράφων. Ο ελάχιστος αριθμός μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος για να γίνει δεκτός στο πρόγραμμα ορίζεται σε 50. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην τελευταία θέση, εισάγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι ισοβαθμούντες. Σε περιπτώσεις παραίτησης από το δικαίωμα φοίτησης, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, το Π.Μ.Σ. δύναται να δημοσιεύσει συμπληρωματική προκήρυξη μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, για αριθμό εισακτέων που θα υπολείπεται έως του μέγιστου αριθμού εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, ολοκληρώνεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και αποδοχή της γραπτής εισήγησης της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων μπορούν να κατατεθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση Τμήματος.