Κριτήρια Επιλογής

 

Η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών στοιχείων των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω επιμέρους κριτήρια:

 

1. Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

 • Για τους ήδη διπλωματούχους υποψήφιους ως γενικός βαθμός πτυχίου θεωρείται ο αναγραφόμενος στο δίπλωμα (ακρίβεια δύο δεκαδικών). Εάν ο βαθμός έχει στρογγυλοποιηθεί, τότε επανυπολογίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών.
 • Για όσους δεν διαθέτουν δίπλωμα, ακολουθείται η εξής διαδικασία.
 1. Υπολογίζεται ο προσωρινός μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων που φαίνονται στην αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, ανεξαρτήτως πλήθους μαθημάτων και θεωρείται ως ο αντιπροσωπευτικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων πλην διπλωματικής.
 2. Υπολογίζεται ο προσωρινός γενικός βαθμός από τη σχέση:

γενικός βαθμός = 0.8 * (προσωρινός μέσος όρος) + 0.2 * (βαθμός διπλωματικής). Στην περίπωση που δεν έχει ακόμη εξεταστεί η διπλωματική, λαμβάνεται υπόψη προσωρινός βαθμός διπλωματικής ίσος με 10.

 • Στάθμιση του γενικού βαθμού πτυχίου

Ο γενικός βαθμός πτυχίου τροποποιείται ανάλογα με τα έτη φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου και ανάλογα με τη συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με χρήση των πολλαπλασιαστικών συντελεστών ως ακολούθως.

 

Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών

Συντελεστής Κσ  

Πολιτικοί μηχανικοί

1.00

Μηχανολόγοι μηχανικοί

0.90

Απόφοιτοι τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συναφών ειδικοτήτων

0.60

 

Έτη φοίτησης

Συντελεστής Κφ

Ν

1.00

Ν+1

0.95

Ν+2 και άνω

0.90

όπου Ν ο αριθμός ετών που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος προέλευσης του υποψηφίου.

 

Ο βαθμός του κριτηρίου υπολογίζεται ως ακολούθως:

σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου = Κφ*Κσ*(γενικός βαθμός πτυχίου)

 

2. Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

Η εμπειρία μετράται με τα χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος, εφόσον οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαγγελματική απασχόληση σχετική με το επάγγελμα της ειδικότητάς τους. Λογίζεται μία (1) μονάδα ανά έτος επαγγελματικής εμπειρίας. Υπερδεκαετής επαγγελματική εμπειρία δε συνυπολογίζεται.

 

3. Ξένες γλώσσες (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

Αξιολογείται η αποδεδειγμένη με βάση έγκυρο πτυχίο, γνώση ξένων γλωσσών ως ακολούθως: 

Ξένες γλώσσες

 

Αγγλικά, καλή γνώση

2

Αγγλικά, πολύ καλή γνώση

3

Αγγλικά, άριστη γνώση

5

Γερμανικά, καλή γνώση

2

Γερμανικά, πολύ καλή γνώση

3

Γερμανικά, άριστη γνώση

5

Γαλλικά, καλή γνώση

2

Γαλλικά, πολύ καλή γνώση

3

Γαλλικά, άριστη γνώση

5

Άλλη γλώσσα

2

 

 • Το επίπεδο γνώσης κάθε γλώσσας λαμβάνεται υπόψη με βάση τους πίνακες διπλωμάτων και τις αντιστοιχίες του Παραρτήματος Δ.
 • Για κάθε γλώσσα, λαμβάνεται υπόψη το άνωτερο επίπεδο.
 • H αντιστοίχιση των διαφόρων πτυχίων ξένων γλωσσών στα επίπεδα γνώσης, γίνεται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ (βλέπε Παράρτημα Γ).

 

4. Ερευνητικά δημοσιεύσεις (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

Αξιολογείται η ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια και τον πίνακα που ακολουθεί. 

Είδος ερευνητικής δραστηριότητας

Μονάδες

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα

2.0

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (ν=ο αριθμός των δημοσιεύσεων)

1.0*ν

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (ν=ο αριθμός των δημοσιεύσεων)

3.0*ν

 

6. Μεταπτυχιακές σπουδές (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

Αξιολογείται η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές προς τους στόχους του Π.Μ.Σ. Η βαθμολογία προκύπτει από πολλαπλασιασμό του βαθμού διπλώματος του Μ.Δ.Ε. με τον συντελεστή συνάφειας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

Βαθμός συνάφειας

Συντελεστής

Απόλυτα συναφείς

1.0

Συναφείς

0.8

Μικρής συνάφειας

0.5

Μη συναφείς

0.0

 

Η βαθμός συνάφειας του Μ.Δ.Ε. καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

 

7. Συνέντευξη (Μέγιστος βαθμός κριτηρίου 10.0)

Οι συνεντεύξεις οργανώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μετά τη λήξη υποβλής υποψηφιοτήταν και οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Επικέντρωση στους στόχους που έχουν θέσει
 • Χρονική δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
 • Σαφήνεια λόγου
 • Ωριμότητα χαρακτήρα
 • Συστατικές επιστολές

 

Η βαθμολογία της εικόνας του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη προκύπτει ως μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με άριστα το 10.

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των μονάδων που συγκέντρωσαν σε έκαστο κριτήριο με βάση τον πίνακα των συντελεστών που ακολουθεί.

 

Κατηγορία

Συντελεστής

Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου

6.5

Επαγγελματική εμπειρία

0.5

Ξένες γλώσσες

0.5

Ερευνητικά δημοσιεύσεις

1.0

Μεταπτυχιακές σπουδές

0.5

Συνέντευξη

1.0