Κριτήρια Επιλογής

 Η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών στοιχείων όλων των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω επιμέρους κριτήρια:

 

α. Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

 • Για τους ήδη διπλωματούχους υποψήφιους, ως γενικός βαθμός πτυχίου θεωρείται ο αναγραφόμενος στο δίπλωμα (με ακρίβεια δύο δεκαδικών). Εάν ο βαθμός έχει στρογγυλοποιηθεί, τότε επαναϋπολογίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών.
 • Για όσους δεν διαθέτουν δίπλωμα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

i. Υπολογίζεται ο προσωρινός μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων που εμφανίζονται στην αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, ανεξαρτήτως πλήθους, και θεωρείται ως ο αντιπροσωπευτικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων πλην διπλωματικής.

ii. Υπολογίζεται ο προσωρινός γενικός βαθμός από τη σχέση:

γενικός βαθμός = 0.8 * (προσωρινός μέσος όρος) + 0.2 * (βαθμός διπλωματικής). Στην περίπτωση που δεν έχει ακόμη εξεταστεί η διπλωματική, λαμβάνεται υπόψη προσωρινός βαθμός διπλωματικής ίσος με 10.

 • Στάθμιση του γενικού βαθμού πτυχίου

Ο γενικός βαθμός πτυχίου τροποποιείται ανάλογα με τα έτη φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου και ανάλογα με τη συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με χρήση πολλαπλασιαστικών συντελεστών ως ακολούθως:

 

Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών

Συντελεστής κ

Πολιτικοί μηχανικοί

1.00

Μηχανολόγοι μηχανικοί

0.95

Απόφοιτοι τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συναφών ειδικοτήτων

0.70

 

Έτη φοίτησης

Συντελεστής λ

Ν

1.00

Ν+1

0.95

Ν+2 και άνω

0.90

 

Στα παραπάνω, Ν είναι ο αριθμός ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος προέλευσης του υποψηφίου. 

Ο βαθμός του κριτηρίου υπολογίζεται ως ακολούθως:

σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου = κ * λ * (γενικός βαθμός πτυχίου)

 

 

β. Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

Η εμπειρία μετράται με τα χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος, εφόσον οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαγγελματική απασχόληση σχετική με το επάγγελμα της ειδικότητάς τους. Λογίζεται μία (1) μονάδα ανά έτος επαγγελματικής εμπειρίας. Υπερδεκαετής επαγγελματική εμπειρία δεν συνυπολογίζεται.

 

γ. Ξένες γλώσσες (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

Αξιολογείται η αποδεδειγμένη με βάση έγκυρο πτυχίο γνώση ξένων γλωσσών ως ακολούθως:  

Ξένες γλώσσες

 Μονάδες

Αγγλικά, καλή γνώση

2

Αγγλικά, πολύ καλή γνώση

3

Αγγλικά, άριστη γνώση

5

Γερμανικά, καλή γνώση

2

Γερμανικά, πολύ καλή γνώση

3

Γερμανικά, άριστη γνώση

5

Γαλλικά, καλή γνώση

2

Γαλλικά, πολύ καλή γνώση

3

Γαλλικά, άριστη γνώση

5

Άλλη γλώσσα

2

 • Το επίπεδο γνώσης κάθε γλώσσας λαμβάνεται υπόψη με βάση τους πίνακες διπλωμάτων και τις αντιστοιχίες του Παραρτήματος Δ.
 • Για κάθε γλώσσα, λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο.
 • H αντιστοίχιση των διαφόρων πτυχίων ξένων γλωσσών στα επίπεδα γνώσης, γίνεται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

 

δ. Ερευνητικά δημοσιεύσεις (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

Αξιολογείται η ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί. 

Είδος ερευνητικής δραστηριότητας

Μονάδες

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα

2.0

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (ν=ο αριθμός των δημοσιεύσεων)

1.0*ν

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων SCOPUS ή Web of Science (ν=ο αριθμός των δημοσιεύσεων)

5.0*ν

 

ε. Μεταπτυχιακές σπουδές (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

Αξιολογείται η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές προς τους στόχους του Π.Μ.Σ. Η βαθμολογία προκύπτει από πολλαπλασιασμό του βαθμού του μεταπτυχιακού διπλώματος με τον συντελεστή συνάφειας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

 

Βαθμός συνάφειας

Συντελεστής

Απόλυτα συναφές

1.0

Συναφές

0.8

Μικρής συνάφειας

0.5

Μη συναφές

0.0


Ο βαθμός συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

 

στ. Συνέντευξη (Μέγιστος βαθμός κριτηρίου 10.0)

Οι συνεντεύξεις οργανώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων και οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Επικέντρωση στους στόχους που έχουν θέσει
 • Χρονική δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
 • Σαφήνεια λόγου
 • Ωριμότητα χαρακτήρα
 • Συστατικές επιστολές 

Η βαθμολογία της εικόνας του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη προκύπτει ως μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με άριστα το 10. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των μονάδων που συγκέντρωσαν σε έκαστο κριτήριο, με βάση τον πίνακα που ακολουθεί.

 

Κατηγορία

Συντελεστής

Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου

6.0

Επαγγελματική εμπειρία

0.5

Ξένες γλώσσες

0.5

Ερευνητικά - δημοσιεύσεις

1.0

Μεταπτυχιακές σπουδές

1.0

Συνέντευξη

1.0

Κατ' αρχήν επιλέγονται οι πρώτοι 18 φοιτητές του καταλόγου που δημιουργείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις βαθμολογίες των προηγούμενων παραγράφων. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην τελευταία θέση, εισάγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι ισοβαθμούντες. Σε περιπτώσεις παραίτησης από το δικαίωμα φοίτησης, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται. Ο ελάχιστος αριθμός μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος για να γίνει δεκτός στο πρόγραμμα ορίζεται σε 50. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.