Ο Στόχος

 

Οι συνεχείς και εντεινόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή και διανομή ενέργειας καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ειδικών κατασκευών και υποδομών. Τόσο για την εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή) όσο και των υδρογονανθράκων, απαιτούνται ειδικές κατασκευές και υποδομές, που ο σχεδιασμός τους αποτελεί αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού. Οι διεθνώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε πολιτικούς μηχανικούς με ειδικότητα και εμπειρία στα έργα αυτά, επηρεάζουν και τη χώρα μας, όπου αναπτύσσονται ήδη σημαντικές δραστηριότητες για την εκμετάλλευση, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας.

Στόχος του Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενεργειακών υποδομών, μέσω της προσομοίωσης σύνθετων συστημάτων. Στόχος επίσης, είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους ακολουθώντας επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων ενεργειακών υποδομών. Επίσης, υπό συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έχοντας ως στόχο την επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, αποτελώντας τον πυρήνα της ομάδας των υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.