Όργανα Λειτουργίας

 Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αρμόδια όργανα είναι: 

1. Η Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.)

2. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ, Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Τα μέλη της Σ.Ε. θα οριστούν σε μελλοντική Σ.Τ.

4. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

5. Επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων