Όργανα Λειτουργίας

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι:

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος: Όλα τα θέματα που αφορούν στο εν λόγω Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και οι αποφάσεις της Σ.Ε. εγκρίνονται, όταν αυτό απαιτείται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Ο Διευθυντής εκλέγεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή και είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.): Η Σ.Ε. είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, κατά προτίμηση από τη βαθμίδα του Καθηγητή, τα οποία διδάσκουν στο παρόν Π.Μ.Σ. και έχουν ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, επαγγελματική εμπειρία) σε συναφή θέματα. Η Σ.Ε. ορίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος, τη παρακολούθηση του τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων και των εξετάσεων, την τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων, την παρακολούθηση και έλεγχο των οικονομικών του προγράμματος και γενικά για κάθε θέμα αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ορίζει με θητεία δύο (2) ετών τις εξής Επιτροπές:

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω: Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στη Γ.Σ.Ε.Σ.

Επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων: Έργο της επιτροπής είναι η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους στο πρόγραμμα.

Η Σ.Ε. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των επιτροπών εγκρίνονται, εφόσον προβλέπεται, από τη Γ.Σ.Ε.Σ.