Γενικά για το ΠΜΣ


Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την περάτωση των σπουδών του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Κάθε φοιτητής στο Μ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της Μ.Ε.Ε. του. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

Προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται τουλάχιστον ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται μετά από επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε επτά (7) μαθήματα και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (Μ.Ε.Ε.).

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που οργανώνει το Π.Μ.Σ.

 

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. - Διαδικασία Επιλογής

Αιτήσεις  

Κάθε χρόνο, το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Η ανακοίνωση δημοσιευέται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ομοειδών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΑΤΕΙ της ημεδαπής.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να γίνει δεκτή αίτηση από άλλη ειδικότητα μηχανικού αποφοίτητου πανεπιστημιακού τμήματος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

 Αριθμός Εισακτέων 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζεται στους δεκαπέντε (15). Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ο οποίος απαιτείται για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι επτά (7). Οι εισακτέοι φοιτητές επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί.

 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Κάθε χρόνο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, το Τ.Π.Μ. δημοσιεύει προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του Μ.Δ.Ε. του επομένου ακαδημαϊκού έτους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. με βάση τα ακόλουθα: 

1. Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

2. Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

3. Ξένες γλώσσες (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

4. Ερευνητικά δημοσιεύσεις (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες) 

6. Μεταπτυχιακές σπουδές (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες) 

7. Συνέντευξη (Μέγιστος βαθμός κριτηρίου 10.0)

Για να δείτε αναλυτικά τον υπολογισμό των κριτηρίων επιλογής, πατήστε εδώ