Γενικά για το ΠΜΣ


Χρονική Διάρκεια

 Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα μαθημάτων. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την περάτωση των σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα μαθημάτων.

 

Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαιτούνται τουλάχιστον ενενήντα  (90) πιστωτικές (ECTS) μονάδες, οι οποίες αποκτούνται μετά από: 

 - επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε οχτώ (8) μαθήματα,

 - εκπόνηση και επιτυχή εξέταση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας 

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που οργανώνει το Π.Μ.Σ.

 

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. - Διαδικασία Επιλογής


Αιτήσεις   

Κάθε χρόνο, το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του προγράμματος πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται ηλεκτρονικά και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά.  

Κατηγορίες Πτυχιούχων  

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζεται στους δεκαοκτώ(18). Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ο οποίος απαιτείται για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι δέκα (10). Οι εισακτέοι φοιτητές επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος του επομένου ακαδημαϊκού έτους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και εγκρίνεται από την Σ.Τ. με βάση τα ακόλουθα: 

1. Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

2. Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

3. Ξένες γλώσσες (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

4. Ερευνητικά δημοσιεύσεις (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες) 

6. Μεταπτυχιακές σπουδές (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες) 

7. Συνέντευξη (Μέγιστος βαθμός κριτηρίου 10 μονάδες)

Για να δείτε αναλυτικά τον υπολογισμό των κριτηρίων επιλογής, πατήστε εδώ

  

Τέλη φοίτησης  

1. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 900 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 2.700 ευρώ) για τον κάθε φοιτητή και καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η καταβολή γίνεται εφάπαξ ή σε δύο δόσεις κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων.

2. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν.4485/2017. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

3. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.