(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδ. έτος 2017-2018 Κύριο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών»

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008), να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

  • § θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
  • § αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
  • § υδροηλεκτρικά φράγματα
  • § ανεμογεννήτριες
  • § γεωθερμικές εγκαταστάσεις
  • § συναφή έργα

Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ομοειδών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΑΤΕΙ της ημεδαπής.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να γίνει δεκτή αίτηση από άλλη ειδικότητα μηχανικού αποφοίτου πανεπιστημιακού τμήματος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι δεκαπέντε (15). Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 1,000 ευρώ ανά εξάμηνο για τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (για τους πτυχιούχους) ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους.

3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους της αλλοδαπής).

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα).

6. Βιογραφικό σημείωμα.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να συμπληρωθούν με βάση τα ειδικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:                                                                

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 25/09/2017. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να κατατεθούν στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. του τμήματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2017 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Διεύθυνση και πληροφορίες:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος

Υπεύθυνη: Βάσια Βασιλείου (τηλ.: 2421-074173, φαξ: 2421-074130, ώρες: 12:00-15:00)

(e-mail:vavasili@uth.gr, διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr ).

Βόλος 08/07/2017

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Καθηγητής Παναγιώτης Ντακούλας

Διαβάστηκε 548 φορές